Ý NGHĨA VÀ NGHI THỨC THỈNH CHUÔNG MÕ
Soạn Giả: Thích Diệu Tánh
Sưu Tầm từ: www.quangduc.com
  • Tiên khởi tam (trước đánh 3 tiếng)
  • Thứ lôi thất (tiếp nhịp 7 tiếng)
  • Tịnh đã tam (và đánh 3 tiếng)
  • Chung đã thành (giữa đánh 10 tiếng)
  • Hậu diệt tứ (sau dứt 4 tiếng)

Trước Thỉnh 3 tiếng:Ý nói là chúng sanh đều do 3 nghiệp (thân, khẩu, ý) tạo ác, sau đọa 3 đường khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Cũng có nghĩa trừ tam độc (tham, sân, si), để chứng tam đức (pháp thân, bát nhã, giải thoát).

Tiếp nhịp 7 tiếng:Là tiêu biểu thất chi tội (thân tam: sát, đạo, dâm. Khẩu tứ: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu). Để chứng thất giác chi (trạch pháp, tinh tấn, hỷ, trừ, xả, định, niệm).

Và thỉnh 3 tiếng:Nghĩa là hay tu tam học (giới, định, huệ). Quyết chứng tam thừa (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát).

Giữa đánh 10 tiếng:Là để tiêu trừ 10 điều ác (thất chi tội, cộng thêm ý có 3 thành 10 điều ác), để chứng 10 thân (bồ đề thân, nguyện thân, hóa thân, lực thân, trang nghiêm thân, oai thế thân, ý sanh thân, phước thân, pháp thân, trí huệ thân).

Sau dứt 4 tiếng:Là tiêu trừ 4 tướng (sanh, lão bệnh, tử) để chuyển thành tứ trí:

  • Hành sở tác trí (tiền ngũ thức).
  • Diệu quang sát trí (đệ lục ý thức).
  • Bình đẳng tánh trí (đệ thất mạc na thức).
  • Đại viên cảnh trí (đệ bát a lại gia thức).