NGHI THỨC CÚNG VONG
Biên Soạn: Pagode Tu-An
Trình Bày: Quang Như Ý
LỜI TỰA CHO NGHI THỨC CÚNG VONG
Sưu Tầm từ: www.amthuyung.com

Cúng vong hay cúng tổ tiên và người thân là nếp sống đạo lý đặc thù của người Việt. Lư hương, bàn thờ gia tiên là giá trị biểu đạt sự thiêng liêng cao cả cho Hồn Việt Tộc. Là uống nước nhớ nguồn, là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là hiếu đạo v.v. hun đúc nên Tình Dân Tộc và Nghĩa Đồng Bào. Đó là diện mạo Văn Hiến và nghĩa đạo.

Từ ngàn xưa, do quan niệm ông bà và người thân dù đã qua đời vẫn luôn còn đó, vẫn quanh quẩn bên con cháu và thân nhân còn đang tại thế. Họ thường trở về trong ngày đơm tháng quảy khi nghe lời mời thỉnh khấn vái của con cháu và thân nhân dâng cúng, tựu về chứng giám lòng thành của người sống. Từ quan niệm đó mà hình thành ra đạo lý hiếu đạo, thờ phụng ông bà tổ tiên, gìn giữ gia phong tôn tộc, lo ăn hiền ở lành, vun bồi nếp sống trọng tình, trọng nghĩa của người Việt. Suối nguồn huyết thống đồng bào con cháu Lạc Hồng là đây. Nhớ ngày giổ kỵ để cúng bái, là khai thông dòng mạch Việt tính cao quý được tuôn trào, nuôi lớn lòng thương nhớ nguồn cội, yêu quê hương và biết giữ gìn giống nòi. Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc, người Việt gìn giữ qua Bát hương nén nhang trong gia đình. Quá khứ hùng thiêng của dân tộc cũng được khơi nguồn từ đó, để người việt nuôi dưỡng mỗi ngày bằng nén hương thắp lên niềm thương kính nguồn cội.

Đi vào tín ngưỡng thờ cúng ông bà cha mẹ tổ tiên là cách biểu lộ lòng hiếu và cách tìm về nguồn cội của người Việt.

Đó là tín ngưỡng, là thờ phụng, là giá trị nhân sinh trong đời sống người việt. Bây giờ ta nói đến tính siêu độ trong nghi cúng.

Trong tình tự của đời sống ân nghĩa, sự chu toàn có chung có thủy đưa ta nghĩ tưởng về người đã mất; tâm tình hiếu kính nhắc nhớ đạo lý làm người. Nhưng vượt lên tất cả, ta muốn người thân ta được siêu thoát, nhẹ nhàng về thế giới an lành.

Muốn Hương linh được nhẹ nhàng siêu thoát, việc căn bản, trước hết mâm cơm cúng phải làm bằng chay tịnh. Ta không nên tiếp tục chu cấp cho người thân của ta những gì nặng nề thúc đẩy lòng tham đắm, chấp trước. Bao nhiêu buồn lo, sân hận và mê mờ vẫn còn nguyên khối với lòng khao khát thúc dục muốn mà không thỏa mãn. Tâm đi tìm sự thỏa mãn xuyên qua thân. Nhưng nay thân mất, mà đối tượng của sự thèm khát vẫn luôn như mồi nhử thúc động. Hương linh sẽ bị thiêu đốt bởi vòng kềm tỏa của ngọn lữa dục. Trong mớ hổn mang đó, hương linh mụ mẫm đi, bao ảo tưởng về kiếp sống xoay vòng tiếp diễn không dứt, tiến trình thăng hoa bít lối. Trược khí mang theo nặng nề đưa ta rơi vào hố đen ngục thẳm.

Sống, từ thấp lên cao, từ hướng hạ dẫn về hướng thượng, từ phàm đến thánh, nghĩa là từ thô đến tế, từ động đến tịnh, cả một quá trình thăng hoa. Tiến trình đó, khi mang được thân người là cơ hội may mắn lớn nhất cho ta rút ngắn thời gian thanh lộc để thực hiện chuyển hóa. Ta nhớ điều đó khi vì người quá cố và tiên tổ để cúng bái cầu siêu thoát cho họ. Lại nữa, lời kinh phải có khả năng đánh thức sự giác tỉnh nơi hương linh, và người đọc tụng, nguyện cầu phải có sự thành khẩn và chuyên chú vào lời kinh.

MỤC LỤC

PHẦN HÀNH LỄ
(Con cháu tập trung trước bàn thờ, lặng yên nghe theo lời xướng lễ của vị chủ sám. Nghi này ta có thể dùng trong lễ cúng tuần cho hương linh)
Xướng:
Đại thánh a di đà phật (3 lần)
Than:
Về đây triệu thỉnh hồn về, thân nương cỏi tịnh, hồn quy sen vàng, phật di đà tiếp dẫn sang nghe câu niệm phật tìm đường về ngay.
Tụng:
Nam mô bộ bộ đế, lỵ dà, lỵ đá, đát tha nga đá da. (3 lần)
Thỉnh:

Đốt nén hương thơm, chí tâm bái thỉnh:

Ttrời đẻ, đất nuôi, đức che chở lấy gì lường kịp, nước nguồn, cây gốc, công bón vun biết sánh chi tầy.

Đây nền nhân, đây nhà nghĩa do tổ tiên gây dựng mà nên, nọ là ngọc nọ cành vàng bởi công đức chất chồng mới có, hiểu đạo nghĩa mới thành gần gũi, rõ nguồn cơn sẻ chẳng cách xa, dù âm dương, u hiển khác nhau, nhưng phật pháp đề huề thật dễ.

Lại đốt hương thơm đôi phen triệu thỉnh:

Công tổ tiền non cao biển rộng, phận cháu con phải cúng phải thờ, nén hương nghi ngút khói đưa, chư linh phảng phất như vừa đâu đây, xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng, chút tâm thành nhất hướng kính dâng, trượng thừa tam bảo gia ân, hộ trì tiếp dẫn dự phần trai nghi

Nam mô an bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)

Xướng:
An tọa đã xong, nay có chân ngôn sái tịnh nhất tâm trì tụng.
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, câu chi nẩm, đát điệt tha.
Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)

Duyên nay có tại ...(tên quốc gia)..., tiểu bang ....(tên tiểu bang, thành phố và địa chỉ đang cư ngụ)... ư kim... (ngày, tháng, năm).... chúng con tên là...(tên và pháp danh).... sửa lễ cúng dường thành tâm kiền thỉnh phụng vì hương linh....(kể tên người chết)... cùng chư vị tổ tiên nội ngoại, bá thúc huynh đệ, cô dì tỷ muội, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh hết thảy chị em xa gần.

Xin nguyện chư hương linh tượng phép mầu tựa nương chư phật, nhờ chân ngôn bí mật tối linh, về đây thụ hưởng đàn thành, nén hương bát nước cơm canh cúng dường.

Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
(trà châm sơ hiến lạy hưong linh 2 lạy)
Xướng:
Trai nghi đã sắp nghi ngút hương bay, nay có chơn ngôn khai yết hầu, nhất tâm trì tụng.
Tụng:
Án bộ bộ đế, lỵ già, lỵ đá, lỵ đát, đá nga đá da (3 lần)
Án tam muộI da tát đóa phạm. (3 lần)
(trà châm nhị hiến lạy hương linh 2 lạy)
Nay các chân linh nhờ có chơn ngôn gia giới yết hầu tự khai không bị ngẹn ngào, thụ hưởng ngon lành các món pháp thực.
Hiện tiền tín chủ...(tên)....kính dâng các món trai nghi thanh tịnh, xin đọc chân ngôn biến thực hiến cúng:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lô chí đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng (7 lần).
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha (7lần).
Án, tông tông tông tông tông. (3 lần)
Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án, tông. (3 lần)
Nam mô đa bảo như lai
Nam mô bảo thắng như lai
Nam mô diệu sắc thân như lai
Nam mô quảng bác thân như lai
Nam mô ly bố úy như lai
Nam mô cam lộ vương như lai
Nam mô a di đà như lai.
Mười lạy khắp hồng danh chư phật
Chúng con nay thành thật một lòng
Nguyện cầu chư phật độ vong
KhỏI nớI khổ thú thoát vòng trầm luân
Chúng thích tử mườI phần kệ sám
Cầu mườI phương phật cảm chứng minh
Lòng thành con nguyện cầu kinh
Ngưỡng mong phật độ siêu sanh vong hồn.
Nam mô địa tạng từ tôn
Tây phương cực lạc dẫn hồn về ngay.
Nam mô siêu lạc độ bồ tát (7 lần)
(Trà châm chung hiến lạy 4 lạy).
TOP
Xướng:
Đại thánh a di đà phật (3 lần)
Than:
Về đây triệu thỉnh hồn về, thân nương cỏi tịnh, hồn quy sen vàng, phật di đà tiếp dẫn sang nghe câu niệm phật tìm đường về ngay.
Tụng:
Nam mô bộ bộ đế, lỵ dà, lỵ đá, đát tha nga đá da. (3 lần)
Thỉnh:
Đốt nén hương thơm chí tâm bái thỉnh, trời cao vòi vọi đất rộng thênh thang, từ bé rồi đến lúc lớn khôn, công cha đẻ như trời cao, non lớn, chiếm lấy ướt để nhương khô ráo, ơn mẹ nuôi bằng đất rộng sâu. Lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sinh thành, ý những dắp sớm hôm thường định thỉnh.
Tuy âm dương xa cách khôn lường, nhưng phật pháp gia trì tất ứng.
Thỉnh:
Lại đốt hương thơm hai phen triệu thỉnh, nhớ công đức cha mẹ sinh dưỡng, khác nào như bể rộng sông sâu, nề nhân cội phúc là đâu, phận con, cháu phải nghĩ câu báo đền. Nay trời tiết nhân duyên vừa đến trước bàn thờ thân quyến tề qui, tụng kinh niệm phật gia trì, nghe câu triệu thỉnh, hồn về phó trai.

Duyên nay có tại ...(tên quốc gia)..., tiểu bang ...(tên tiểu bang, thành phố, địa chỉ đang cư ngụ)...ư kim... (ngày, tháng, năm)... chúng con tên là...(nêu tên và pháp danh)... sửa lễ cúng dường thành tâm kiền thỉnh phụng vì hương linh...(kể tên người chết)... cùng chư vị tổ tiên nội ngoại bá thúc huynh đệ cô dì tỷ muội, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh hết thảy chị em xa gần.

Xin nguyện chư hương linh tượng phép mầu tựa nương chư phật, nhờ chân ngôn bí mật tối linh, về đây thụ hưởng đàn thành, nén hương bát nước cơm canh cúng dường.

Nam mô an bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
An tọa đã xong, nay có chân ngôn sái tịnh nhất tâm trì tụng.
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, câu chi nẩm, đát điệt tha.
Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)
Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
Trai nghi đã sắp nghi ngút hương bay, nay có chơn ngôn khai yết hầu, nhất tâm trì tụng.
Tụng:
Án bộ bộ đế, lỵ già, lỵ đá, lỵ đát, đá nga đá da (3 lần)
Án tam muộI da tát đóa phạm. (3 lần)
(trà châm sơ hiến lạy hương linh 2 lạy)
Nay các chân linh nhờ có chơn ngôn gia giớI yết hầu tự khai không bị ngẹn ngào, thụ hưởng ngon lành các món pháp thực.
Hiện tiền tín chủ …….kính dâng các món trai nghi thanh tịnh, xin đọc chơn ngôn biến thực biến thủy hiến cúng:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lô chí đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng (7 lần).
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha (7lần).
Án, tông tông tông tông tông. (3 lần)
Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án, tông. (3 lần)
Nam mô đa bảo như lai
Nam mô bảo thắng như lai
Nam mô diệu sắc thân như lai
Nam mô quảng bác thân như lai
Nam mô ly bố úy như lai
Nam mô cam lộ vương như lai
Nam mô a di đà như lai.
Thí vô giá thực chơn ngôn.
Án mục lực năng sa bà ha (3 lần).
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (21 lần)
Nam mô phổ cúng dường bồ tát (3lần) (dứt mõ)

A di đà phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di
Hám mục trừng thanh tứ đạI hảI
Quang trung hóa phật vô số ức
Hóa bồ tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bị ngạn
Nam mô tây phương cực lạc thế giớI đạI từ đạI bi a di đà phật
Nam mô a di đà phật (108 lần)
Nam mô quán thế âm bồ tát (10 lần)
Nam mô đạI thế chí bồ tát (10 lần)
Nam mô địa tạng vương bồ tát (10 lần)
Nam mô thanh tịnh đạI hảI chúng bồ tát (10 lần)
Sám phụ mẫu kệ
Kính thưa cha mẹ tương tri
Nghĩ ra mớI biết lỗI bề đạo con
Hiếu tâm hiếu hạnh không tròn
ấu thơ đã lỗI, lớn khôn cũng lầm
Mẹ cha ơn trọng tình thâm
Nắng sương dầu giãi, gian truân nhọc nhằn
Hy sinh hạnh phúc bản thân
Chỉ mong con trẻ thánh nhân, thánh hiền
Mẹ cha là đấng phạm thiên
Là thầy trước nhất, là tiên ban đầu
Nuôi con tóc đã bạc màu
Suốt đờI nào biết mong cầu vui riêng
Tình thương xuôi chảy một miền
Nhưng con nào biết giữ niềm kính yêu
Đôi khi phạm thượng lắm điều
Nuôi cha, dưỡng mẹ ít nhiều kể công
Hôm nay trước đấng sanh thành
Ăn năn sám hốI trần tình tâm can
Mẹ cha duỗI cánh tay vàng
Tha con bất hiếu muôn ngàn si mê
Từ nay hiếu đạo quay về
Sống đờI hiếu tử vẹn bề thần khang
Mẹ cha qui ngưỡng đạo vàng
Chúng con chung lốI phụng hành tiến tu
Một lạy cầu đấng thung huyên
Bách niên trường thọ, thiện hiền tỉnh minh
Hai lạy cầu đấng sanh thành
Sống theo chánh pháp quang minh một niềm
Ba lạy chúng con xin nguyền
Trọn đờI sống đạo, gieo duyên niết bàn.
(Trà châm nhị hiến lạy hương linh 2 lạy)

Nguyện vong chóng sinh sang tịnh độ
Ngôi cửu liên là chổ nấu nương
Vô sinh sen nở ngát hương
Chư tôn bồ tát bên đường tiếp nghinh
Chốn ao báo muôn sen đua vẻ
Phật di đà thế chí quan âm
Tiếp hồn lên cõi lạc bang
Phát lờI thề nguyện dự phần tiêu dao
Hết thẩy pháp hữu vị
Như giấc mọng như bọt
Như sương bay, ánh chớp
Hãy quán tưởng như vậy
Thấy muôn hạnh vô thường
Đó là pháp sinh diệt
Nếu sinh diệt có hết
Tịch diệt là cực lạc.
Xướng:
Nay các hương linh...(tên hương linh) chân tâm sáng tỏ dục vọng tan không, chúc nguyện hương linh qua khỏI cảnh nhân gian sinh tử, kíp tớI nơi không hảI như lai, đức quán âm nhậm tình bầu bạn, ngài thế chí niệm nghĩa trúc mai, ao bát đức mặc tình tắm mát, đài cửu liên thỏa chí dong chơi, hồn phách nương về tịnh cảnh, nghiệp duyên bỏ lạI trần ai, sen nở bông hoa thượng phẩm, phật trao thụ ký kim giai, nay có chơn ngôn vãng sanh cùng trì tụng.
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dạ na, chỉ đa ca lợI ta bà ha. (7 lần)
Nam mô sanh tịnh độ bồ tát (3 lần)
(Trà châm chung hiến lạy hương linh 4 lạy)
TOP
Xướng:
Đại thánh a di đà phật (3 lần)
Than:
Về đây triệu thỉnh hồn về, thân nương cỏi tịnh, hồn quy sen vàng, phật di đà tiếp dẫn sang nghe câu niệm phật tìm đường về ngay.
Tụng:
Nam mô bộ bộ đế, lỵ dà, lỵ đá, đát tha nga đá da. (3 lần)
Thỉnh:
Đốt nén hương thơm chí tâm bái thỉnh, tông thân chín họ quyến thuộc bốn ân, hàng hộI viên nam, nữ đôi bên hồn phảng phất mau về cùng phốI hưởng hai thờI tiết (thu đông) xuân hạ, hợp cùng phách chiêu diêu kíp đến tùy trai, nghe tiếng chuông kiền thỉnh tớI mâm ngồI, triệu linh phách mau mau cùng hưởng thụ.

LạI đốt hương thơm đôi phen bái thỉnh, việc báo đáp nên thờI nên cúng, nghĩa tứ ân phảI trọng phảI tôn, thành tâm triệu thỉnh chư hồn, hộI viên nam nưa nghe chuông thì về, cùng thụ hưởng trai nghi tiến cúng, cùng dự nghe phúng tụng kinh văn, dù cho trệ phách cô thân, lờI vàng thoảng đến dự phần siêu sanh.

Duyên nay có tại ...(tên quốc gia)..., tiểu bang ...(tên tiểu bang, thành phố, địa chỉ đang cư ngụ)...ư kim... (ngày, tháng, năm)... chúng con tên là...(nêu tên và pháp danh)... sửa lễ cúng dường thành tâm kiền thỉnh phụng vì hương linh...(kể tên người chết)... cùng chư vị tổ tiên nội ngoại bá thúc huynh đệ cô dì tỷ muội, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh hết thảy chị em xa gần.

Xin nguyện chư hương linh tượng phép mầu tựa nương chư phật, nhờ chân ngôn bí mật tối linh, về đây thụ hưởng đàn thành, nén hương bát nước cơm canh cúng dường.

Nam mô an bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
An tọa đã xong, nay có chân ngôn sái tịnh nhất tâm trì tụng.
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, câu chi nẩm, đát điệt tha.
Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)
Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
Trai nghi đã sắp nghi ngút hương bay, nay có chơn ngôn khai yết hầu, nhất tâm trì tụng.
Tụng:
Án bộ bộ đế, lỵ già, lỵ đá, lỵ đát, đá nga đá da (3 lần)
Án tam muộI da tát đóa phạm. (3 lần)
(trà châm sơ hiến lạy hương linh 2 lạy)
Nay các chân linh nhờ có chơn ngôn gia giớI yết hầu tự khai không bị ngẹn ngào, thụ hưởng ngon lành các món pháp thực.
Hiện tiền tín chủ...(tên)....kính dâng các món trai nghi thanh tịnh, xin đọc chơn ngôn biến thực biến thủy hiến cúng:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lô chí đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng (7 lần).
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha (7lần).
Án, tông tông tông tông tông. (3 lần)
Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án, tông. (3 lần)
Nam mô đa bảo như lai
Nam mô bảo thắng như lai
Nam mô diệu sắc thân như lai
Nam mô quảng bác thân như lai
Nam mô ly bố úy như lai
Nam mô cam lộ vương như lai
Nam mô a di đà như lai.
Thí vô giá thực chơn ngôn.
Án mục lực năng sa bà ha (3 lần).
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (21 lần)
Nam mô phổ cúng dường bồ tát (3 lần) (dứt mõ)

Bài cầu siêu:
Cuôc nhân thế như tràng ảo mộng
ChuỗI thờI gian tợ bóng bạch câu
ĐờI ngườI ngẩm có bao lâu
Tử vong là một nhịp cầu phảI qua
Cơn tử biệt châu sa lệ đổ
Cảnh chia phui thảm khổ sầu bi
Não nề kẻ ở ngườI đi
Khóc than ngẹn tiếng, biệt ly nát lòng
Thảm thương tiếc công ơn cha mẹ
Nợ cưu mang bồng bế dưỡng nuôi
Vật trong vũ trụ đắp bộI
Hôm nay một phút thôi rồI bỏ đi
Một thể sống đả ly cỏI sống
Đem thi hài hình bóng về đâu
Mình mông trờI đất nhiệm mầu
Huyện vi máy tạo cơ cầu ai hay
Trong phật pháp giãi bày tỏ rõ
NgườI thế gian nếu có tâm lành
Việc làm trong thuở bình sanh
Giúp ngườI cứu vật để dành phước to
Ngày nhắm mắt chẳng lo chi nữa
KhốI âm công tích chứa từ xưa
Nẻo về đã có ngườI đưa
Cõi riêng đã có phước thừa an vui
Bằng có kẻ một đờI qua luống
Chưa kịp gieo miêng ruộng phước lành
Thì ngườI quyến thuộc chung quanh
Thay ngườI quá vãng làm lành gieo duyên
DướI chơn thật kiền thiền đãnh lễ
Nghe câu kinh kính nể chắp tay
Trai tăng cấp dưỡng quý thầy
Qui y giữ giớI, ăn chay, làm hiền
Phát tâm rộng thí tiền thí gạo
Thương ngườI nghèo cho áo cho cơm
Những ngày cúng kiến quảI đơm
Đừng bày giết vật oán hờn về sau
PhảI duyên củng sửa cầu bồI lộ
Gặp vật thì ủng hộ phóng sanh
Môth nhơn tốt, một quả lành
Phước này hồI hướng vong linh hưởng nhờ
Cõi trần thế mơ hồ giả tạm
Kiếp nhơn loài như đám phù vân
Hiệp tan tan hiệp xoay vần
Máy cơ tan hiệp là phần thương đau
Ngao ngán nỗI thảm sầu vô tận
Thức tỉnh cơn phiền hận vĩnh miên
Dầu rằng khổ hảI vô biên
HồI đầu thị ngạn, nghiệp duyên sạch lần
Âu cũng bởI lòng trần vọng niệm
Để xa rờI một điểm chơn như
Đường trần từ đó ngẩn ngơ
Càng dong ruổI bước càng mờ mịt xa
Do tâm ý tạo ra nghiệp cảnh
Cho thân hình chịu lảnh đau thương
Tỉnh ra một giấc mộng trường
Liệu bề giảI khổ, tìm đường thoát sanh sinh
Trước bửa tọa nghe kinh sám hốI
Lượng từ bi xả tộI lổI lầm
Nước dương rửa sạch trần tâm
Qui y tam bảo kỉnh khâm phụng thờ
Hồn được nhẹ là nhờ phép nhiệm
A di đà rán niệm phật danh
Phật xưa sẳn có nguyện lành
Niệm danh mườI tiếng được sanh nước ngài
Niệm chuyên chú đừng sai chỗ diệu
Chớ luyến trần mê tríu tiếc thương
Luyến trần ngăn lấp con đường
Thoát trần thức tỉnh tỏ tường lốI đi
Mê tríu dứt, tức thì nhẹ bước
Giác ngộ xong phaatj rước theo ngài
A di đà phật như lai
Hiện thân tọa bửu liên đài độ sanh
Tang gia một dạ chí thành
Cầu siêu vong giả vãng sanh sen vàng
Nam mô tịnh độ lạc bang
Độ vong hồn đặng tây phương mau về.

A di đà phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di
Hám mục trừng thanh tứ đạI hảI
Quang trung hóa phật vô số ức
Hóa bồ tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bị ngạn
Nam mô tây phương cực lạc thế giớI đạI từ đạI bi a di đà phật
Nam mô a di đà phật (108 lần)
Nam mô quán thế âm bồ tát (10 lần)
Nam mô đạI thế chí bồ tát (10 lần)
Nam mô địa tạng vương bồ tát (10 lần)
Nam mô thanh tịnh đạI hảI chúng bồ tát (10 lần)
(Trà châm nhị hiến, lạy hương linh 2 lạy)

Nguyện vong chóng sinh sang tịnh độ
Ngôi cửu liên là chổ nấu nương
Vô sinh sen nở ngát hương
Chư tôn bồ tát bên đường tiếp nghinh
Chốn ao báo muôn sen đua vẻ
Phật di đà thế chí quan âm
Tiếp hồn lên cõi lạc bang
Phát lờI thề nguyện dự phần tiêu dao
Hết thẩy pháp hữu vị
Như giấc mọng như bọt
Như sương bay, ánh chớp
Hãy quán tưởng như vậy
Thấy muôn hạnh vô thường
Đó là pháp sinh diệt
Nếu sinh diệt có hết
Tịch diệt là cực lạc.
Xướng:
Nay các hương linh...(tên hương linh) chân tâm sáng tỏ dục vọng tan không, chúc nguyện hương linh qua khỏI cảnh nhân gian sinh tử, kíp tớI nơi không hảI như lai, đức quán âm nhậm tình bầu bạn, ngài thế chí niệm nghĩa trúc mai, ao bát đức mặc tình tắm mát, đài cửu liên thỏa chí dong chơi, hồn phách nương về tịnh cảnh, nghiệp duyên bỏ lạI trần ai, sen nở bông hoa thượng phẩm, phật trao thụ ký kim giai, nay có chơn ngôn vãng sanh cùng trì tụng.
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dạ na, chỉ đa ca lợI ta bà ha. (7 lần)
Nam mô sanh tịnh độ bồ tát (3 lần)
(Trà châm chung hiến lạy hương linh 4 lạy)
TOP
Xướng:
Đại thánh a di đà phật (3 lần)
Than:
Về đây triệu thỉnh hồn về, thân nương cỏi tịnh, hồn quy sen vàng, phật di đà tiếp dẫn sang nghe câu niệm phật tìm đường về ngay.
Tụng:
Nam mô bộ bộ đế, lỵ dà, lỵ đá, đát tha nga đá da. (3 lần)
Thỉnh:
Đốt nén tâm hương, nhất tâm triệu thỉnh, tình như loan phụng, nghĩa tựa sắt cầm bao tháng năm khắng khít keo sơn, nay bỗng chốc phân chia đôi ngã, đau sót nhẽ kẻ đi ngườI ở, buồn thương thay đây khuất đây còn, báo đáp nhau chút nghĩa săt son, cầu phật độ cho hồn sang tịnh cảnh.

LạI đốt hương thơm hai phen triệu thỉnh, chim loan phụng từ xưa hòa hợp, đàn sắt cầm bỗng dứt giây tơ, âm dương đôi ngã cách xa, bóng kia hình nọ bây giờ tìm đâu, lòng thành kính ai cầu chư phật, phóng từ quang cứu vớt chân linh, về nơi an dưỡng vô sinh, hưởng ngôi bất thoái vô minh sạch lầu.

Duyên nay có tại ...(tên quốc gia)..., tiểu bang ...(tên tiểu bang, thành phố, địa chỉ đang cư ngụ)...ư kim... (ngày, tháng, năm)... chúng con tên là...(nêu tên và pháp danh)... sửa lễ cúng dường thành tâm kiền thỉnh phụng vì hương linh...(kể tên người chết)... cùng chư vị tổ tiên nội ngoại bá thúc huynh đệ cô dì tỷ muội, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh hết thảy chị em xa gần.

Xin nguyện chư hương linh tượng phép mầu tựa nương chư phật, nhờ chân ngôn bí mật tối linh, về đây thụ hưởng đàn thành, nén hương bát nước cơm canh cúng dường.

Nam mô an bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
An tọa đã xong, nay có chân ngôn sái tịnh nhất tâm trì tụng.
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, câu chi nẩm, đát điệt tha.
Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)
Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
Trai nghi đã sắp nghi ngút hương bay, nay có chơn ngôn khai yết hầu, nhất tâm trì tụng.
Tụng:
Án bộ bộ đế, lỵ già, lỵ đá, lỵ đát, đá nga đá da (3 lần)
Án tam muộI da tát đóa phạm. (3 lần)
(trà châm sơ hiến lạy hương linh 2 lạy)
Nay các chân linh nhờ có chơn ngôn gia giớI yết hầu tự khai không bị ngẹn ngào, thụ hưởng ngon lành các món pháp thực.
Hiện tiền tín chủ...(tên)....kính dâng các món trai nghi thanh tịnh, xin đọc chơn ngôn biến thực biến thủy hiến cúng:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lô chí đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng (7 lần).
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha (7lần).
Án, tông tông tông tông tông. (3 lần)
Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án, tông. (3 lần)
Nam mô đa bảo như lai
Nam mô bảo thắng như lai
Nam mô diệu sắc thân như lai
Nam mô quảng bác thân như lai
Nam mô ly bố úy như lai
Nam mô cam lộ vương như lai
Nam mô a di đà như lai.
Thí vô giá thực chơn ngôn.
Án mục lực năng sa bà ha (3 lần).
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (21 lần)
Nam mô phổ cúng dường bồ tát (3 lần) (dứt mõ)

A di đà phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di
Hám mục trừng thanh tứ đạI hảI
Quang trung hóa phật vô số ức
Hóa bồ tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bị ngạn
Nam mô tây phương cực lạc thế giớI đạI từ đạI bi a di đà phật
Nam mô a di đà phật (108 lần)
Nam mô quán thế âm bồ tát (10 lần)
Nam mô đạI thế chí bồ tát (10 lần)
Nam mô địa tạng vương bồ tát (10 lần)
Nam mô thanh tịnh đạI hảI chúng bồ tát (10 lần)
(trà châm nhị hiến lạy hương linh 2 lay)

Các hành đều vô thường
Thấu triết chân lý ấy
Bằng trí tuệ thậm thâm
NgườI đờI sẻ chán khổ
Đó là thanh tịnh đạo (3 lần)
Kệ khuyến tu:
Việc trần thế khuyên ai phảI ngẫm
Danh mà chi, lộI lắm mà chi
Bả công danh bọt nước ra gì
MồI phú quí vần mây tang hợp
Sang cho mấy cũng rồI một kiếp
Giàu đến đâu cũng hưởng một đờI
Lệ tử sanh đeo đuổI kiếp ngườI
Thân tứ đạI lấy đâu làm chắc
Kìa sanh tử thấy liền trước mắt
Nấm có phần đà thị thiếu niên nhân
Tâm thần này vốn thật giả thân
Nay còn đó, mai chưa chắc được
Phần nỗI bệnh, nỗI già thúc phược
Sống trên đờI lấy được bao lâu
MớI mảy xanh kế đã bạc đầu
RồI lạI đến hoang khâu một nấm
Ôi tam thốn khí tạI thiên bang dựng
Nhất dáng vô thường vạn sự hưu
Muôn việc đều nương mấy tất hởI
HỏI việc dứt việc đờI cũng dứt
Nào sự nghiệp thân nhân, tài vật
Nhắm mắt rồI lạI nấm tay không
ĐờI vật chất hết mông tồn tạI
RồI tử sanh luân hồI mãi mãi
NổI trôi theo nỗI khổ trầm luân
Gẫm ngán thay định lý vô thường
Khuyến nhân thế tâm đường giảI thoát
Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt
Cần nương theo giáo pháp phật đà
Dốc một lòng tự giác giác tha
Hành bát chánh, hướng về đạo cả
Kiếp thức tỉnh mê đồ tốc xã
Thôi đắm say huyễn hóa hồng trần
Ly não phiền phật quốc cao đăng
Thành chánh quả vô sanh bất diệt
Cầu phật lực từ bi tiếp độ.

Nguyện vong chóng sinh sang tịnh độ
Ngôi cửu liên là chổ nấu nương
Vô sinh sen nở ngát hương
Chư tôn bồ tát bên đường tiếp nghinh
Chốn ao báo muôn sen đua vẻ
Phật di đà thế chí quan âm
Tiếp hồn lên cõi lạc bang
Phát lờI thề nguyện dự phần tiêu dao
Hết thẩy pháp hữu vị
Như giấc mọng như bọt
Như sương bay, ánh chớp
Hãy quán tưởng như vậy
Thấy muôn hạnh vô thường
Đó là pháp sinh diệt
Nếu sinh diệt có hết
Tịch diệt là cực lạc.
Xướng:
Nay các hương linh...(tên hương linh) chân tâm sáng tỏ dục vọng tan không, chúc nguyện hương linh qua khỏI cảnh nhân gian sinh tử, kíp tớI nơi không hảI như lai, đức quán âm nhậm tình bầu bạn, ngài thế chí niệm nghĩa trúc mai, ao bát đức mặc tình tắm mát, đài cửu liên thỏa chí dong chơi, hồn phách nương về tịnh cảnh, nghiệp duyên bỏ lạI trần ai, sen nở bông hoa thượng phẩm, phật trao thụ ký kim giai, nay có chơn ngôn vãng sanh cùng trì tụng.
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dạ na, chỉ đa ca lợI ta bà ha. (7 lần)
Nam mô sanh tịnh độ bồ tát (3 lần)
(Trà châm chung hiến lạy hương linh 4 lạy)
TOP
Xướng:
Đại thánh a di đà phật (3 lần)
Than:
Về đây triệu thỉnh hồn về, thân nương cỏi tịnh, hồn quy sen vàng, phật di đà tiếp dẫn sang nghe câu niệm phật tìm đường về ngay.
Tụng:
Nam mô bộ bộ đế, lỵ dà, lỵ đá, đát tha nga đá da. (3 lần)
Thỉnh:
Đốt nén hương thơm, chí tâm triệu thỉnh, âm thâm nghĩa trọng, con nỡ sao rứt bỏ cho đành, gan héo, ruột rầu cha mẹ muốn quên đi chẳng được, hẳn duyên nghiệp không từ kiếp trước, nên giờ đây con cướp công lao, để mẹ cha sống cảnh quạnh hiu, nhìn ngó lạI, con đã theo tuyền lộ, nay triệu thỉnh hồn nhờ phật độ, về đây cùng hưởng thụ chút dư ân, thôii không duyên không nợ cũng tình thâm, con phù hộ cho hai thân an lạc.

LạI đốt hương thơm chí tâm triệu thỉnh, mốI tình phụ (mẫu) tử chút nghĩa cháu con, nuôi bao năm mong được lớn khôn, nay bỗng chốc lá xanh sớm rụng, đau xót nhẽ thần hồn cô quạnh, ngậm ngùi thay ngày tháng đìu hiu, nghĩ đến con thương nhớ chăm chiều, cầu phật độ cho hồn siêu cõi lạc.

Duyên nay có tại ...(tên quốc gia)..., tiểu bang ...(tên tiểu bang, thành phố, địa chỉ đang cư ngụ)...ư kim... (ngày, tháng, năm)... chúng con tên là...(nêu tên và pháp danh)... sửa lễ cúng dường thành tâm kiền thỉnh phụng vì hương linh...(kể tên người chết)... cùng chư vị tổ tiên nội ngoại bá thúc huynh đệ cô dì tỷ muội, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh hết thảy chị em xa gần.

Xin nguyện chư hương linh tượng phép mầu tựa nương chư phật, nhờ chân ngôn bí mật tối linh, về đây thụ hưởng đàn thành, nén hương bát nước cơm canh cúng dường.

Nam mô an bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
An tọa đã xong, nay có chân ngôn sái tịnh nhất tâm trì tụng.
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, câu chi nẩm, đát điệt tha.
Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)
Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Xướng:
Trai nghi đã sắp nghi ngút hương bay, nay có chơn ngôn khai yết hầu, nhất tâm trì tụng.
Tụng:
Án bộ bộ đế, lỵ già, lỵ đá, lỵ đát, đá nga đá da (3 lần)
Án tam muộI da tát đóa phạm. (3 lần)
(trà châm sơ hiến lạy hương linh 2 lạy)
Nay các chân linh nhờ có chơn ngôn gia giớI yết hầu tự khai không bị ngẹn ngào, thụ hưởng ngon lành các món pháp thực.
Hiện tiền tín chủ...(tên)....kính dâng các món trai nghi thanh tịnh, xin đọc chơn ngôn biến thực biến thủy hiến cúng:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lô chí đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng (7 lần).
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha (7lần).
Án, tông tông tông tông tông. (3 lần)
Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án, tông. (3 lần)
Nam mô đa bảo như lai
Nam mô bảo thắng như lai
Nam mô diệu sắc thân như lai
Nam mô quảng bác thân như lai
Nam mô ly bố úy như lai
Nam mô cam lộ vương như lai
Nam mô a di đà như lai.
Thí vô giá thực chơn ngôn.
Án mục lực năng sa bà ha (3 lần).
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (21 lần)
Nam mô phổ cúng dường bồ tát (3 lần) (dứt mõ)

A di đà phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di
Hám mục trừng thanh tứ đạI hảI
Quang trung hóa phật vô số ức
Hóa bồ tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bị ngạn
Nam mô tây phương cực lạc thế giớI đạI từ đạI bi a di đà phật
Nam mô a di đà phật (108 lần)
Nam mô quán thế âm bồ tát (10 lần)
Nam mô đạI thế chí bồ tát (10 lần)
Nam mô địa tạng vương bồ tát (10 lần)
Nam mô thanh tịnh đạI hảI chúng bồ tát (10 lần)
(trà châm nhị hiến lạy hương linh 2 lay)

Nguyện vong chóng sinh sang tịnh độ
Ngôi cửu liên là chổ nấu nương
Vô sinh sen nở ngát hương
Chư tôn bồ tát bên đường tiếp nghinh
Chốn ao báo muôn sen đua vẻ
Phật di đà thế chí quan âm
Tiếp hồn lên cõi lạc bang
Phát lờI thề nguyện dự phần tiêu dao
Hết thẩy pháp hữu vị
Như giấc mọng như bọt
Như sương bay, ánh chớp
Hãy quán tưởng như vậy
Thấy muôn hạnh vô thường
Đó là pháp sinh diệt
Nếu sinh diệt có hết
Tịch diệt là cực lạc.
Xướng:
Nay các hương linh...(tên hương linh) chân tâm sáng tỏ dục vọng tan không, chúc nguyện hương linh qua khỏI cảnh nhân gian sinh tử, kíp tớI nơi không hảI như lai, đức quán âm nhậm tình bầu bạn, ngài thế chí niệm nghĩa trúc mai, ao bát đức mặc tình tắm mát, đài cửu liên thỏa chí dong chơi, hồn phách nương về tịnh cảnh, nghiệp duyên bỏ lạI trần ai, sen nở bông hoa thượng phẩm, phật trao thụ ký kim giai, nay có chơn ngôn vãng sanh cùng trì tụng.
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dạ na, chỉ đa ca lợI ta bà ha. (7 lần)
Nam mô sanh tịnh độ bồ tát (3 lần)
(Trà châm chung hiến lạy hương linh 4 lạy)
TOP