PHÁP ÂM CỦA THẦY THÍCH PHÁP HÒA
Sưu Tầm từ: www.tuvientruclam.com
Hình Thầy Thích Pháp Hòa

Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thien 2007.

Pháp Âm Mục Lục
Pháp Sư Tựa Đề Thể Loại Nghe/Tải Về Máy
TK Thích Pháp Hòa Phật Pháp Vấn Đáp Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
TK Thích Pháp Hòa Những Niềm Vui Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 |
TK Thích Pháp Hòa Bảy Phương Pháp Chuyển Hóa Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
TK Thích Pháp Hòa Chướng Ngại Chướng Nạn Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
TK Thích Pháp Hòa Ý Nghiã Thờ Cúng Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 |
TK Thích Pháp Hòa Tổ Bồ Đề Đạt Ma Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
TK Thích Pháp Hòa Bồ Tát Giới Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
TK Thích Pháp Hòa Ngũ Giới Và Thập Thiện Giới Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 |
TK Thích Pháp Hòa Bốn Loại Thức Ăn Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
TK Thích Pháp Hòa Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc Thiết Pháp | 01 |  02 |  03 |  04 |  05 |
TK Thích Pháp Hòa Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
TK Thích Pháp Hòa Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
TK Thích Pháp Hòa Nghi Thức Tụng Niệm Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
TK Thích Pháp Hòa Ý Thức Về Cuộc Sống Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
TK Thích Pháp Hòa Ý Nghĩa Cuộc Đời Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
TK Thích Pháp Hòa Nhân Qủa Nghiệp Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
TK Thích Pháp Hòa Mười Nghiệp Lành Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
TK Thích Pháp Hòa Tự Độ Và Độ Tha Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
TK Thích Pháp Hòa Tu Là Cội Phúc Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
TK Thích Pháp Hòa Tràng Chuổi Niệm Phật Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
TK Thích Pháp Hòa Kinh Lục Hòa Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
TK Thích Pháp Hòa Kinh Ngưu Giác Lâm Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 |
TK Thích Pháp Hòa Hướng Về Kính Lạy Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
TK Thích Pháp Hòa Kinh Ví Dụ Tấm Vải Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
TK Thích Pháp Hòa Cách Hóa Giãi Chướng Duyên Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 |
TK Thích Pháp Hòa Kinh Ví Dụ Cái Cưa Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
TK Thích Pháp Hòa Một Bát Cơm Ngàn Nhà Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
TK Thích Pháp Hòa Chư Phật Và Tám Tướng Xuất Thế Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
TK Thích Pháp Hòa Mười Tám Vị A La Hán Thiết Pháp | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |